Coma peixe fóra da auga / Como pez fuera del agua

Publicación bilingüe (galego/español) 

Ir a versión en ESPAÑOL

[GALEGO]


Ctenolepisma longicaudata

O noso urbanita veciño é un insecto tisauro ó que se lle coñece por moitos nomes. Os máis comúns son peixiño de prata, peixe prateado de cola longa, lepisma da fariña, lepisma do azúcre, traza, cascuda de auga ou sardiñeta.
 
O seu nome científico xenérico é Lepisma saccharina (unha denominación que a min persoalmente non  me gusta moito pois lémbrame ó químico edulcorante) e tamén coma Ctenolepisma longicaudata que é o que prefiro usar e penso que identifica mellor ó protagonista desta sesión fotográfica. 

Coñecendo ó lepisma

As zonas onde podemos atopar este ser son moi variábeis e dispares entre si. Desde habitar practicamente todo o continente americano, así coma o Caribe; ata ser ademais un habitual residente fai pensar que fomos os europeos quenes exportamos a especie a outras latitudes.

Trátase dun insecto moi áxil e que sofre fototaxia negativa; é dicir, non soporta a luz e trata de fuxir ó igual que o fan outro tipo de cascudas. Así que enrealidade é máis abundante do que poidamos crer de primeiras porque non é nada sinxelo de observar.

O hábitat do lepisma

Gústalles vivir entre papel e cartón xa que sobrevive alimentándose do mofo e almidón coma o que pode atopar na cola usada prá encadernación de libros. Encántanlle-las bibliotecas pois deben ser (e nunca mellor dito) uns grandes devoradores de literatura.
 
Tamén podémolas atopar nos edificios e nas casas de máis antiga construción xa que ocúltanse entre as súas fendas. Encántanlle-los lugares húmidos e escuros.

A morfoloxía do lepisma

O seu corpo está formado por escamas prateadas e con moito brillo, tan chamativas que dan nome á especie.

Presenta dous grupos de antenas: dúas na cabeza e que atópanse xunto doutros dous apéndices baixo da mesma; e, outras dúas no remate do corpo.

Defendéndonos do lepisma

Un dos depredadores naturais máis importantes deste insecto son as arañas que conseguen mantelo a raia evitando convertelas nunha praga xa que reprodutivamente falando, atopámonos ante unha especie bastante efectiva e polo tanto, moi prolífica.

Unha femia podería chegar a poñer aproximadamente cen ovos se a temperatura ambiente mantense entre os 25ºC e os 30ºC; así que non debe sorprendernos ver máis durante o verán... e olliño ó cambio climático porque as beneficia!


[ESPAÑOL]


Ctenolepisma longicaudata

Nuestro urbanita vecino es un insecto tisauro al que se le conoce por muchos nombres. Los más comunes son pececito de plata, pez plateado de cola larga, lepisma de la harina, lepisma del azúcar, traza, cucaracha de agua o sardineta.

Su nombre científico genérico es Lepisma saccharina (una denominación que a mi personalmente no me gusta mucho pues me recuerda al químico edulcorante) y también como Ctenolepisma longicaudata que es el que prefiero utilizar y creo que identifica mejor al protagonista de esta sesión fotográfica.

Conociendo al lepisma

Las zonas donde podemos encontrar este ser son muy variables y dispares entre si. Desde habitar prácticamente todo el continente americano, así como el Caribe; hasta ser además un habitual residente europeo. Lo que no tengo demasiado claro es a dónde asignar su origen auqne su alimentación favorita me hace pensar que fuimos los europeos quienes exportamos la especie a otras latitudes.
 
Se trata de un insecto muy ágil y que sufre fototaxia negativa; es decir, no soporta la luz y trata de hir al igual que lo hacen otro tipo de cucarachas. Así que en realidad es más abundante de lo que podemos creer en un primer momento porque no es nada fácil de observar.

El hábitat del lepisma

Les gusta vivir entre papel y cartón ya que sobrevive alimentándose de moho y almidón como el que puede encontrar en el a cola utilizada para la encuadernación de los libros. Les encantan las bibliotecas pues deben ser (y nunca mejor dicho) unos grandes devoradores de literatura.
 
También las podemos encontrar en los edificios y en las casas de más antigua construcción ya que se ocultan entre sus grietas. Les encantan los lugares húmedos y obscuros.

La morfología del lepisma

Su cuerpo está formado por escamas plateadas y con mucho brillo, tan llamativas que dan nombre a la especie.
 
Presenta dos grupos de antenas: dos en la cabeza y que se encuentran junto a otros dos apéndices bajo la misma; y, otras dos al final de su cuerpo.

Defendiéndonos del lepisma

Uno de los depredadores naturales más importantes de este insecto son las arañas que consiguen mantenerlo a raya evitando se conviertan en plaga ya que reproductivamente hablando, nos encontramos ante una especie bastante efectiva y por lo tanto, muy prolífica.
 
Una hembra podría llegar a poner aproximadamente cien huevos si la temperatura ambiente se mantiene entre los 25ºC y los 30ºC; así que no debe sorprendernos ver más durante el verano... ¡y ojito al cambio climático porque las favorece!


Comentarios

Publicacións populares